Jaarrekening

Jaarrekening 2016

Stichting Tuin der Verbeelding
T.a.v. de heer J.G.M. Janssen
Rijksweg 83
6581 EG Malden

Balans per 31 december 201620162016
Liquide middelen
saldo kas0
saldo ING-bank5.002
5.002
Vorderingen
debiteuren5.200
TOTAAL ACTIVA:10.202
Eigen vermogen stichting
saldo 01 januari0
toevoeging winstreserve9.520
9.520
Kort lopende schulden
rekening-courant bestuur682
TOTAAL PASSIVA:10.202
Winst en Verliesrekening 201620162016
Inkomsten
Bijdragen kunstenaars4.500
Ontvangen giften en subsidies11.000
TOTAAL INKOMSTEN15.500
Kosten
contributies50
kosten internet39
kosten website310
drukwerk1.645
Totaal kantoorkosten2.044
advertenties3.389
bankkosten1
oprichtingskosten333
advieskosten213
Totaal overige kosten3.935
TOTAAL KOSTEN:5.980
TOEVOEGING WINSTRESERVE:9.520