Jaarrekening

Jaarrekening 2016

Stichting Tuin der Verbeelding
T.a.v. de heer J.G.M. Janssen
Rijksweg 83
6581 EG Malden

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

20162016
Liquide middelen
saldo kas0
saldo ING-bank5.002
5.002
Vorderingen
debiteuren5.200
TOTAAL ACTIVA:10.202
Eigen vermogen stichting
saldo 01 januari0
toevoeging winstreserve9.520
9.520
Kort lopende schulden
rekening-courant bestuur682
TOTAAL PASSIVA:10.202
WINST- & VERLIESREKENING 2016

20162016
Inkomsten
Bijdragen kunstenaars4.500
Ontvangen giften en subsidies11.000
TOTAAL INKOMSTEN15.500
Kosten
contributies50
kosten internet39
kosten website310
drukwerk1.645
Totaal kantoorkosten2.044
advertenties3.389
bankkosten1
oprichtingskosten333
advieskosten213
Totaal overige kosten3.935
TOTAAL KOSTEN:5.980
TOEVOEGING WINSTRESERVE:9.520