Covid-19

Coronaprotocol Tuin Der Verbeelding 2020

Om aan onderstaand artikel uit het protocol te voldoen, hebben we de heer R. Saat ingeschakeld. De heer Saat is voltijds aanwezig.

Corona-verantwoordelijke

Er is te allen tijde minimaal één ‘Corona Verantwoordelijke’ aangewezen en aanwezig op de locatie, die hier op toeziet.

Eisen aan deze rol zijn:

• Hij/zij moet op de hoogte zijn van alle coronamaatregelen die beschreven staan in het protocol;

 • Hij/zij moet de bevoegdheid hebben: om lopende activiteiten stil te leggen of aan te (laten) passen;
  • personen van de locatie laten verwijderen die zich willens en wetens niet houden aan afspraken;
  • Hij/zij moet gemachtigd zijn tot het opstellen van project specifieke maatregelen;
  • Hij/zij mag deze rol combineren met een andere functie, zolang dit de uitvoering van de rol als Corona Verantwoordelijke niet belemmert

Onderstaand artikel zullen we in al onze uitingen vermelden en aan de ingang kenbaar maken.

De organisatoren/locaties beroepen zich op de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker om in een verantwoorde samenstelling, namelijk: alleen of enkel met deelnemers van hetzelfde huishouden en in goede gezondheid naar de locatie te komen.

• De organisatoren/locaties roepen zowel bezoekers als medewerkers op om bij gezondheidsklachten niet te komen.

• Ook roepen de organisatoren/locaties bezoekers op die deel uitmaken van de door de overheid gedefinieerde risicogroepen8, zich te houden aan de eventueel aanvullende richtlijnen

Aan onderstaand artikel voldoen we door de handalcohol op alle standsen de toiletten te verstrekken.

Voor zowel bezoekers als medewerkers worden desinfectiepunten met handalcohol verspreid over de locatie geplaatst.

• Handwasgelegenheden worden voorzien van (vloeibare) zeep en papieren doekjes.

Voor wat betreft de onderstaande catering afspraken: op het terrein staat centraal een aan alle zijden open flextent van 10 x 7 m/ Hieronder staan 4 tafels en 16 stoelen op voldoende afstand. Het van tevoren bereide eten wordt aangeboden vanuit een foodcaravan.

Uitgifte

• Tussen bezoekers en medewerkers is een veilige afstand van ten minste 1,5 meter gecreëerd.

• Is die afstand minder, dan wordt voorzien in een afscheiding tussen uitgiftepunt en medewerkers.

• Eten en drinken wordt bij voorkeur in (recyclebare) disposables gepresenteerd of in serviesgoed dat op hoge temperatuur is afgewassen.

• Er staan voldoende afvalbakken om alle disposables in weg te gooien, bezoekers worden geïnstrueerd verpakkingsmaterialen, servetjes etc. zelf weg te gooien.

• Er is in principe sprake van eenrichtingsverkeer langs de buffetten, routes worden met borden en/of andere signage duidelijk aangegeven.

Op de website van de organisator, locatie en/of kaartverkoper wordt op een prominente plek een eenduidig bericht geplaatst met een samengevatte, visueel aansprekende versie van het protocol en een verwijzing naar het volledige document.

Aan onderstaand artikel wordt voldaan door niet meer dan 250 gasten tegelijkertijd toe te laten.

Bij de ingang wordt hen gevraagd gegevens achter te laten. Hier liggen ook 250 toelaten (bv. gekleurde knijpers) Op betekent wachten tot er weer ingeleverd worden.

Indien er minder dan 250 personen aanwezig zijn, hoeven er geen vragen aan de bezoekers te worden gesteld. Uiteraard mag het wel.

Onderstaand zullen wij vermelden op de website www.artmalden.nl en al onze uitingen. Wij hebben de beschikking over het parkeerterrein achter de Heikant vanwaar het 50 m. lopen is naar de ingang.

De bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de evenementenlocatie te komen en openbaar vervoer te mijden14. Het met elkaar samen reizen in een auto dient te worden gedaan volgens de hiervoor geldende RIVM-richtlijnen15. Hierbij zal, waar mogelijk, ook aangegeven worden welke parkeerplaats het beste gebruikt kan worden, dit afhankelijk van de route naar de entree.

De toegang is gratis er zullen niet meer dan250 mensen het terrein bezoeken.

 • Voor evenementen zonder kaartverkoop zal de gezondheidscheck aan de ingang gevoerd moeten worden. Dit kan tot extra rijen bij de ingang leiden.
 • • Indien er slechts een beperkt aantal mensen aanwezig is, per 1 juli is dat 250 personen, hoeft de gezondheidscheck niet plaats te vinden.

De afgelopen jaren hebben wij bijgehouden hoeveel mensen er binnen komen: dat varieert tussen 750 en 1400 mensen voor het hele weekend. De bezoekers komen druppelsgewijze binnen en verlaten het terrein zo ook weer, van filevorming en rijen is nooit sprake geweest.

De bezoekersstroom naar de locatie wordt, waar nodig en mogelijk, gespreid door de verschillende aankomst. Dit kan bijdragen tot een gereguleerde toestroom en druktevermindering op de entree

Voor onderstaand : we hebben de beschikking over het parkeerterrein van de Heikant, deze bevat voldoende ruimte om onze en hun eigen gasten van een plek te voorzien.

De evenementenlocatie beschikt bij voorkeur over voldoende parkeercapaciteit in de directe omgeving voor de te verwachten aantallen bezoekers. In eventueel omliggende parkeergarages gelden de protocollen van de desbetreffende garage. Indien er eigen parkeergelegenheid is, zullen hier de regels van de parkeerbranche aangehouden worden.

Iedere stand krijgt een bordje met de specifieke maatregelen, de standhouders worden verantwoordelijk gehouden voor de naleving in en rond hun stand.

Maatregelen zoals de ‘1,5 meter afstand’ kunnen worden aangegeven door verschillende, duidelijke markeringen/signage op de looproutes. Voorkom een overkill aan markeringen, om de effectiviteit te bewaren.

• Op complexe punten is inzet van personeel om duiding te geven wellicht gewenst, uiteraard indien dit met voldoende afstand of tijdelijke afscheiding mogelijk is.

Ons terrein is van nature ingericht als eenrichting middels bomen en struiken en heggen.

Op de evenementenlocatie wordt waar nodig gebruik gemaakt van circulaire, eenrichtingsroutes door de locatie, dit om kruisende en tegengestelde stromen te voorkomen.

Met slechts 4 tafels en 16 stoelen is onderstaand geen probleem.

 • o Er uitwerking is gegeven aan de COVID-19-regelgeving, bijvoorbeeld door voldoende gangpaden en het ‘overslaan van stoelen’ in de rij;
  • De vakken/rijen/zitplaatsen veilig kunnen worden verlaten voor bijvoorbeeld toilet- of horecabezoek;
  • Rekening wordt gehouden met rolstoelgebruikers en andere bezoekers met een beperking;
  • Een veilige werkomgeving voor medewerkers zoals bijvoorbeeld technici, horecapersoneel en beveiliging is gewaarborgd.

Het terrein is 4800m2 groot: knooppunten en hindernissen zijn hierdoor niet aan de orde, er is voldoende ruimte voor iedereen.

Medewerkers kunnen toezicht houden op de COVID-19-regelgeving en op gepaste afstand service bieden aan de bezoekers.

 • o Looproutes duidelijk zijn aangegeven, en elkaar zo min mogelijk kruisen;
  • Wachtrijen bij bijvoorbeeld stands of attracties geen belemmering vormen voor de looproutes en voldoen aan de COVID-19-regelgeving.

We hebben een luxe toiletwagen maar uit voorgaande edities is gebleken, dat bezoekers liever het sanitair van de Heikant gebruiken.

Indien dat nodig is voor een ordelijk en veilig verblijf op de evenementenlocatie, worden bezoekers verzocht sanitair bezoek zo veel als mogelijk te beperken. Dit zal ook op voorhand worden gemeld

Onderstaand is het Word document dat als begeleiding bij de Pdf’s is meegestuurd.

Ik heb deze met het protocol buitenevenementen  beantwoord.

Evenementenvergunning in relatie tot Covid-19

Vanwege COVID-19 moet de organisator aan kunnen tonen op welke manier er invulling wordt gegeven aan de algemene regels zoals opgenomen in de noodverordening. Zie voor de actuele noodverordening de website van de gemeente onder het kopje Corona.

Net als voor andere risico’s moet er (in het veiligheidsplan) beschreven staan welke maatregelen worden getroffen om het risico op verspreiding van het virus tot een aanvaardbaar niveau te brengen.

Een complete vergunningaanvraag bestaat nu dus ook uit een COVID-19 plan. Afhankelijk van het evenement kan dit een compleet draaiboek zijn, een paragraaf, of integraal zijn opgenomen in het veiligheidsplan. Vanuit diverse brancheorganisaties zijn hiervoor al (landelijke) protocollen ontwikkeld. De diverse protocollen zijn online beschikbaar en via internet te raadplegen.

In het COVID-19 plan dien in ieder geval beschreven te worden:

 • hoe wordt er voor gezorgd dat bezoekers/deelnemers te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen
 • houden;
 • Het terrein is ca 4800 m2 groot; we laten niet meer dan de door het RIVM toegestane 250 gasten toe. Dit waarborgen we door bij de ingang 250 vlaggetjes/badges of iets dergelijks neer te zetten: zijn deze op dan moet men wachten tot er enkele zijn ingeleverd.
 • Aangezien wij elk jaar bijhouden hoeveel gasten er op het terrein zijn kan ik met zekerheid zeggen dat dat er nog nooit 250 tegelijkertijd geweest zijn. We zijn een klein evenementje met bescheiden middelen, dus grote reclamecampagnes in binnen- en buitenland zitten er niet in.
 • Iedere stand krijgt een bordje met de geldende regels ook de 1’5 m en de standhouder zal erop toe zien dat men naleeft.
 • In elke stand zullen ontsmettingsmiddelen staan.
 • hoe wordt er voor gezorgd dat bezoekers-/deelnemersstromen elkaar niet kruisen;
 • Het terrein is van nature ingericht voor éénrichtingsverkeer, dit zal middels borden en pijlen benadrukt worden.
 • welke hygiëne maatregelen worden er getroffen voor het tegen gaan van verspreiding van het
 • virus;
 • Er zullen voldoende ontsmettingsmiddelen aanwezig zijn.
 • als er sanitaire voorzieningen zijn hoe wordt er dan voor gezorgd dat de stromen van personen die er gebruik van maken elkaar niet kruisen en de afstand bewaard kan blijven;
 • Er is een toiletwagen met gescheiden toiletten, er is voldoende ruimte om elkaar de ruimte te laten, de praktijk wijst uit dat bezoekers de toiletwagen alleen in het uiterste geval gebruiken en liever van de voorzieningen van de Heikant gebruik maken.
 • als er zitplaatsen zijn: hoe wordt er voor gezorgd dat bezoekers daar op een goede manier komen en blijven;
 • Er zijn 4 tafels met elk 4 stoelen, er is voldoende ruimte om deze uit elkaar te zetten.
 • hoe worden andere van toepassing zijnde regels uit de noodverordening geborgd.
 • Zie onze reacties op de artikelen die we uit het protocol gehaald hebben eb waarvan we menen dat die op onze tentoonstelling van toepassing kunnen zijn.

Verder dienen de onderstaande vragen beantwoord te worden in het COVID-19 plan:

 • is er een risicovolle doelgroep op het evenement aanwezig?
 • Er wordt geen entree geheven, iedereen is welkom dus er zullen ook bezoekers uit de risicogroepen komen.
 • zijn de bezoekers van het evenement (achteraf) te herleiden?
 • Bij de ingang liggen naast de badges presentielijsten waar iedere bezoeker zijn gegevens kan invullen.
 • hoe komen de bezoekers/deelnemers overwegend naar het evenement?
 • Men komt overwegend met eigen vervoer auto/fiets ed. deze worden geparkeerd achter de Heikant.
 • vindt het evenement binnen of buiten plaats?
 • Het evenement is in de buitenlucht

De ingang aan de Heiweg( die gedurende het weekend alleen voor aanwonenden geopend is) is 6 meter breed.

De nummers geven de diverse stands aan.